خرید آنالوگ دسته PS4 درجه ۳

نحوه تشخیص درجه ۳
حک شدن اسم آلپس
رنگ طوسی کف آنالوگ و پتانسیومتر مشکی
حک نشدن کد تولید آنالوگ
و ظاهر پتانسیومتر ها (اندازه ی ۲ میلیمتری ) بیرون زدگی 

۵۰,۰۰۰ تومان