خرید آنالوگ اصلی دسته PS5 درجه ۱

نحوه تشخیص درجه ۱
حک شدن اسم آلپس
رنگ آبی کف آنالوگ و پتانسیومتر سبز – سفید دقیقا مشابه آنالوگ استفاده شده روی دسته اصلی پلی اسیتشن ۵
حک شدن کد تولید آنالوگ
و ظاهر پتانسیومتر ها (اندازه ی ۱ میلیمتری ) بیرون زدگی 

۱۲۹,۰۰۰ تومان