آنالوگ دسته Xbox one درجه 2

نحوه تشخیص درجه ۲
حک شدن اسم آلپس
رنگ طوسی کف آنالوگ و پتانسیومتر مشکی
حک نشدن کد تولید آنالوگ
و ظاهر پتانسیومتر ها (اندازه ی ۲ میلیمتری ) بیرون زدگی 

۶۷,۰۰۰ تومان